BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnhQuảng Ninh tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 23/12/2013 và24/12/2013 (nêu tại công văn số 381/VPCP-VIII của Văn phòng Chính phủ) về việcxem xét ổn định thuế xuất khẩu than, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 30/8/2013, Bộ Tài chính đãcó Thông tư số 124/2013/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu của mặt hàng thanđá từ 13% xuống 10% với hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013. Mức thuế xuấtkhẩu than được điều chỉnh căn cứ theo nguyên tắc quy định về thuế suất thuế xuấtkhẩu quy định tại Điều 12 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là: Phù hợp vớimức khung thuế xuất khẩu do UBTVQH quy định đối với mặt hàng than đá (10-40%)và góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách, bình ổn thị trường. Đồng thời tháo gỡkhó khăn cho Tập đoàn có khả năng ký được hợp đồng xuất khẩu than, giảm lượngtồn kho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 là giảiquyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất pháttriển.

2. Về định hướng chính sách thuếxuất khẩu đối với mặt hàng than trong thời gian tới: Bộ Tài chính sẽ tiếp tụcđiều hành thuế xuất khẩu than theo nguyên tắc quy định của Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu. Trường hợp có sự thay đổi của các yếu tố nêu trong nguyên tắcquy định mức thuế suất thuế xuất khẩu nêu trên, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh thuếxuất khẩu cho phù hợp.

Bộ Tài chính có ý kiến để UBND tỉnhQuảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai