BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hội nhập và Phát triển Đông Nam á.
(Đ/c: đường Quang Trung khu đô thị mới Tây Ka Long phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02/XNK-ĐNA ngày 16/4/2013 của Công ty Cổphần Hội nhập Và Phát triển Đông Nam á về việc xác nhận có hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Công ty Cổ phần Hội nhập và Pháttriển Đông Nam á, mã số thuế 5700486916, địa chỉ tại đường Quang Trung, khu đôthị mới Tây Ka Long, phường Ka Long thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã cóhoạt động tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý đơn vị được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn