BỘ TÀI CHINH

TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2222/TCT-DNNN

V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội

- Công ty Thăng Long – Bộ Công an

- Xí nghiệp Phòng cháy Chữa cháy

Trả lời công văn số 475/2006/TL ngày 14/07/2006 của Công tyThăng Long – Bộ Công an về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (GTGT)quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầuvào đối với hóa đơn GTGT kê khai quá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy –là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Thăng Long – Bộ Công an trongtrường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hànghóa, dịch vụ cho Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy – Công ty Thăng Long đã kêkhai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nộikiểm tra, xác nhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vàoquá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại côngvăn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế đểxem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công tyThăng Long và Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, DNNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Vũ Đức Tuân