BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/TCT-KK
V/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14473/CT-HTr ngày 06/6/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vềviệc khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ thanh toán bằng tiền mặt tại khâu nhậpkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại điểm c khoản1 Điều 10 và Điều 12 Luật Thế giá trị gia tăng; Điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và điểm 1.3(b) Mục III Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán quangân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Theo hướng dẫn tại công văn số10220/BTC-TCT nêu trên thì: “Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hànghóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán quangân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản củabên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanhtoán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hànhnhư séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thứcthanh toán khác theo quy định.”, và các chứng từ và trường hợp không đủ điều kiệnđể được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồngtrở lên gồm: “Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.”

Căn cứ các quy định của pháp luật vềthuế và hướng dẫn nêu trên, đối với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn đầu vàocũng như số tiền thuế ghi trên chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để được kêkhai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT phải thỏa mãn điều kiện về chứng từ thanh toánqua ngân hàng đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên theoquy định. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ các quy định của phápluật về thuế hiện hành và các hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp trênđịa bàn thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế H. Đông Anh;
- Vụ PC (2b), CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái