BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222 TCT/NV5
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cty Liên doanh cơ khí Soecon-Meverfa

Trả lời công văn không số ngày 4/6/2003 của Công ty Liên doanh cơ khí Soecon-Meverfa về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, III Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, thì: trường hợp Công ty liên doanh cơ khí Soecon-Meverfa ký hợp đồng chế tạo, lắp đặt cho các nhà thầu chính và nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện các công trình xây dựng, lắp đặt, dịch vụ tại Việt Nam không phải là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này, Công ty phải nộp thuế theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến