THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2222/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Yên Bái (công văn số 132/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009) về việc điềuchỉnh Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý trước mắt chuyển thànhcông ty TNHH một thành viên các công ty:

- Công ty Xây dựng quản lý đường bộI Yên Bái,

- Công ty Xây dựng quản lý đường bộII Yên Bái,

- Công ty Công trình và Môi trườngđô thị Yên Bái,

- Công ty Cấp nước Yên Bái.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Báithực hiện việc chuyển đổi các Công ty nói trên theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng