VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2222/VPCP-KTN
V/v tình hình hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại giao thức Internet của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Công ty Viễn thông quân đội (VIETTEL).

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1089/BGTVT-TCngày 2 tháng 3 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1840/BKH-KCHT &ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009); của Bộ Thông tin và Truyềnthông (công văn số 697/BTTTT-KHTC ngày 23 tháng 3 năm 2009); Bộ Tài chính (côngvăn số 4717/BTC-TCDN ngày 31 tháng 3 năm 2009); của Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam (công văn số 879/KTTKTC ngày 20 tháng 3 năm 2009); Công ty Viễnthông quân đội VIETTEL (công văn số 663/TCT-KD ngày 16 tháng 3 năm 2009) vềtình hình hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại giao thứcInternet - VOIP của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liênquan chỉ đạo Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) khẩn trươnggiải quyết tranh chấp với Công ty Universal Telecom Services (UTS-Hoa Kỳ) trênnguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty VISHIPEL và không ảnh hưởng tớinhiệm vụ công ích được giao.

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty viễnthông quân đội VIETTEL phối hợp xem xét hỗ trợ Công ty VISHIPEL trong việckhoanh khoản nợ cước kết nối trong khoảng thời gian phù hợp (cụ thể do cácdoanh nghiệp bàn bạc thống nhất) nhằm tạo điều kiện cho Công ty VISHIPEL cóthời gian tập trung giải quyết tranh chấp với Công ty UTS và không làm ảnhhưởng các nhiệm vụ công ích của Công ty VISHIPEL…

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TTTT, TP, NG;
- Công ty VISHIPEL;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng