BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2283/LĐTBXH-TBLSNCC
V/v: Tặng quà theo Quyết định của Chủ tịch nước nhân dịp ngày TBLS 27/7/2006

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thi hành Quyết định số 787/2006/QĐ-CTN ngày 03tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 59 nămngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2006; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thựchiện như sau:

I. MỨC QUÀ 200.000 ĐỒNG ĐỂ TẶNG ĐỐI VỚI CÁCĐỐI TƯỢNG:

1- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chínhsách như thương binh mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên(bao gồm cả những thương binh loại B có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ81% trở lên được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993), đang được nuôidưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang quản lý hoặc đã về sinh sống tạigia đình, hoặc đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp.

2- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưuđãi hàng tháng.

3- Thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơinương tựa, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹđang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

II. MỨC QUÀ 100.000 ĐỒNG ĐỂ TẶNG ĐỐI VỚI CÁCĐỐI TƯỢNG:

1- Thân nhân của 2 liệt sỹ đang hưởng trợ cấphàng tháng (tính theo định suất).

2- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chínhsách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 80%trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31tháng 12 năm 1993), đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vịthuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quảnlý hoặc đang điều trị các bệnh viện.

III. Đối với người được xác nhận hai đốitượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà nói trên thì được tặng một mứcquà là 200.000 đồng. Trường hợp người được xác nhận hai đối tượng trở lên đủđiều kiện hưởng cùng một mức quà thì được tặng một mức quà đó.

IV. Quà tặng củ Chủ tịch nước đối với cácđối tượng chính sách tặng bằng tiền

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượngchính sách do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý, chi trong kếthoạch kinh phí năm 2006. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết toán vàokinh phí ủy quyền; các đơn vị trực thuộc Bộ quyết toán vào kinh phí ngân sáchNhà nước do Bộ cấp.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượngchính sách thuộc quân đội, công an nhân dân, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướngdẫn thực hiện.

V. Các Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan, các phươngtiện thông tin đại chúng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức việc tuyên truyền, thămhỏi, động viên, tặng quà kịp thời, chu đáo đảm bảo ý nghĩa về sự quan tâm củaĐảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Trước ngày 05 tháng 8 năm 2006, các Sở, các đơnvị báo cáo nhanh hoặc Fax 04.7342408 về kết quả thực hiện việc chuyển quà tặngcủa Chủ tịch nước, quà tặng của địa phương và tình hình hoạt động ngày 27/7 vềBộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục TBLS&NCC) để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước./.


Nơi nhận:
-Như trên
- Thủ tướng Chính phủ “để b/cáo”
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Vụ KH-TC;
- Đại diện VP Bộ tại TP.HCM;
- Lưu VP, Cục TBLS&NCC, Th.100

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh