BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Ngày 13/4/2011, Tổngcục Thuế nhận được công vănsố 248/CT-TTHT đề ngày 8/4/2011 của CụcThuế tỉnh Tiền Giang đề nghị giảiđáp vướng mắc về chính sáchthuế. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về chínhsách thuế GTGT:

- Thuế GTGT đốivới dịch vụ do cơ sở kinh doanh nộiđịa cung cấp cho tổ chức, cá nhântrong khu phi thuế quan:

Tại điểm 1mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCng ày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh:

“1.2. Hànghóa, dịch vụ xuất khẩu đượcáp dụng thuế suất 0% phải đápứng điều kiện:

- Có hợpđồng bán, gia công hàng hóa xuấtkhẩu; hợp đồng ủy thác xuấtkhẩu hoặc ủy thác gia công hànghóa xuất khẩu; hợp đồng cung ứngdịch vụ với tổ chức, cá nhân ởnước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từthanh toán tiền hàng hóa, dịch vụxuất khẩu qua ngân hàng và cácchứng từ khác theo quy định của phápluật;

- Có tờ khaihải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu.

Riêng đốivới dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàubiển cung cấp cho tổ chức, cá nhânnước ngoài, để được áp dụngthuế suất 0%, ngoài các điều kiệnnêu trên, tàu bay, tàu biển đưavào Việt Nam phải làm thủ tục nhậpkhẩu, khi sửa chữa xong thì phải làmthủ tục xuất khẩu.

1.3. Cáctrường hợp không áp dụng mứcthuế suất 0% gồm:

- Các dịch vụdo cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp chotổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quannhưng địa điểm cung cấp và tiêudùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quannhư: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vậnchuyển, đưa đón người laođộng”.

Tại công vănsố 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tàichính về chính sách thuế GTGT cóhướng dẫn:

“Các dịchvụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấpcho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuếquan không được áp dụng thuế suất0% bao gồm: cho thuê nhà, hội trường,văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịchvụ vận chuyển đưa đón ngườilao động; dịch vụ ăn uống (trừdịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp,dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan).Các dịch vụ khác do cơ sở kinh doanhnội địa cung cấp cho tổ chức, cánhân ở trong khu phi thuế quan phục vụ chosản xuất kinh doanh của tổ chức, cánhân ở trong khu phi thuế quan đáp ứngcác điều kiện nêu tại điểm 1.2mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêutrên thì được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0%.”

Căn cứ cáchướng dẫn nêu trên, trường hợpCông ty TNHH phát triển khu công nghiệp LongGiang cung cấp dịch vụ nước thải cho doanhnghiệp chế xuất được áp dụngthuế suất 0% nếu đáp ứng các điềukiện nêu tại điểm 1.2 mục II phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính.

- Thuế GTGT đốivới trường hợp nhận tiền bồithường do bị thu hồi đất:

Tại điểm 2.18mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh cơ sở kinh doanh không phải kêkhai, nộp thuế GTGT trong trường hợp:“Nhậntiền bồi thường về đất, hỗtrợ về đất, tái định cư dobị thu hồi đất”.

Căn cứ quyđịnh trên, trường hợp cơ sở kinhdoanh nhận tiền bồi thường về đấtdo bị thu hồi đất theo quy hoạch củanhà nước không phải nộp thuế GTGT;đối với số tiền đền bùgiá trị còn lại của tài sảntrên đất mà cơ sở kinh doanh nhậnđược phải kê khai nộp thuế GTGT.

2. Về chínhsách thuế TNDN:

Tại Điểm 2Công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 củaBộ Tài chính về một số nội dungcần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm2009 hướng dẫn về hoàn nhập cáckhoản dự phòng như sau:

“Ngày 7/12/2009Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ tríchlập và sử dụng các khoản dựphòng giảm giá hàng tồn kho, tổnthất các khoản đầu tư tàichính, nợ phải thu khó đòi vàbảo hành sản phẩm, hàng hóa, côngtrình xây lắp tại doanh nghiệp vàThông tư này được áp dụng choviệc trích lập các khoản dự phòngcủa doanh nghiệp từ năm 2009.

Theo đó doanhnghiệp có trích lập và sử dụngcác khoản dự phòng thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC khi xửlý hoàn nhập dự phòng thì các khoảnhoàn nhập dự phòng được thựchiện theo quy định tại Thông tư số228/2009/TT-BTC .”

Tại Khoản 3Điều 4 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày07/12/2009 của Bộ Tài chính quy địnhvề xử lý khoản dự phòng đối vớinợ phải thu khó đòi:

“Nếu sốdự phòng phải trích lập thấp hơnsố dư khoản dự phòng giảm giáhàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoànnhập phần chênh lệch và ghi giảmgiá vốn hàng bán.”

Căn cứ các quyđịnh trích dẫn nêu trên, sốhoàn nhập các khoản dự phòngđối với giảm giá hàng tồn kho trongtrường hợp số dự phòng tríchlập thấp hơn số dư khoản dựphòng thì doanh nghiệp phải hoàn nhậpphần chênh lệch ghi giảm giá vốnhàng bán. Như vậy, số hoàn nhậpnày không được coi là khoản thunhập khác mà được ghi nhận làgiảm giá vốn hàng bán để xácđịnh chi phí được trừ khi tínhthuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn