BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/TCT-CS
V/v: thời điểm tính thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tưvà Phát triền Sài Gòn
(Địa chỉ: Lầu 2, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ ChíMinh)

Ngày22/5/2014, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 49/2014/SDI-CV không đề ngàycủa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn về tiền thuê đất. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Tiềnthuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuêmặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất,mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghitrong quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặtnước theo thời điểm bàn giao đất, mặt nước. "

-Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định thời điểm xácđịnh nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyểnmục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất:

"1.Tổchức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xácđịnh theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc chothuê đất, trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thờiđiểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính đượcxác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế. "

-Tại Công văn số 651/BBT ngày 16/5/2014 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằngquận 2 về phúc đáp Văn bản số 46/2014/CV-SDI ngày 15/5/2014 của Công ty Cổ phầnĐầu tư và Phát triển Sài Gòn có nêu"...Căn cứ Quyết định giaođất số 57/QĐ-TTG ngày 12/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Bản đồ vịtrí số 10854/QĐ-ĐCNĐ doSở Địa chính - Nhà đất lập ngày 24tháng 2 năm 2000; đến ngày 15/5/2014, dự án Khu liên hợp sân Golf- Thể dụcthể thao và Nhà ở tại Phường An Phú chưa hoàn tất công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng và thu hồi đất ".

Căncứ các quy định trên, đối với trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng vớithời điểm ghi trong Quyết định giao đất, cho thuê đất thì tiền thuê đất đượctính thu kể từ thời điểm bàn giao đất thực tế. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầutư và Phát triển Sài Gòn được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định số57/QĐ-TTG ngày 12/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện dự án đầu tư xâydựng khu liên hiệp sân Golf - Thể dục thể thao và Nhà ở tại phường An Phú chưahoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nên chưa đủcăn cứ để xác định tiền thuê đất. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Tàinguyên và Môi trường ở địa phương xác định thời điểm bàn giao đất thực tế (bàngiao đất đã giải phóng mặt bằng) để cơ quan thuế tính tiền thuê đất theo quyđịnh của pháp luật hiện hành nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr- Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, Vụ KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ