VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
V/v: Thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012
Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản.
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản tại công văn số 018/HLKS ngày 26 tháng 5 năm 2011 và số 18/HLKS /2011 ngày 11 tháng 8 năm 2011 về việc xin thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận, ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3314/BTNMT-ĐCKS ngày 06 tháng 9 năm 2011, số 3296/BTNMT-ĐCKS ngày 05 tháng 9 năm 2011), Công Thương (công văn số 7903/BCT-CNNg ngày 26 tháng 8 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 4345/UBND-KT ngày 14 tháng 9 năm 2011, số 4285/UBND-KT ngày 12 tháng 9 năm 2011), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:
Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản thực hiện theo đúng Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop 15
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý