BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2224/BNN-KH
V/v: Giá mua tăng thuốc Thiamethoxom đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTgngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2011;

Căn cứ văn bản số 4158/BNN-KH ngày15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kếhoạch mua tăng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật năm 2011;

Theo đề nghị của Công ty cổ phầnQuốc tế Hòa Bình, tại công văn số 15/CV-HB ngày 22/4/2010 về việc xây dựngphương án giá mua tăng thuốc Thiamethoxam 250 WG đảm bảo chất lượng theo quyđịnh hiện hành của nhà nước, với giá mua tại cửa kho dự trữ quốc gia (đã cóthuế VAT) là 1.317.750.000 đồng/tấn.

- Quy cách: đóng gói nhỏ; 1 gói 12,7gam; 1 hộp đựng 30 gói; 1 thùng đựng 10 hộp; 1 tấn tương đương 78.740 gói.

- Theo tiêu chuẩn 03/2001-CL Banhành ngày 10/12/2001 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Nơi sản xuất: tại Trung Quốc.

- Hạn sử dụng: 2 năm.

- Nơi bảo quản: Tại kho Chi nhánhCông ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình - Khu Công nghiệp Đức Hòa 1 - huyện Đức Hòa,tỉnh Long An.

(Về cụ thể có P/A giá của Cty cổphần Quốc tế Hòa Bình kèm theo).

Qua xem xét hồ sơ về phương án giácủa Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthống nhất đề nghị Bộ Tài chính sớm tổ chức thẩm định phương án giá mua tối đathuốc Thiamethoxam 250 WG để Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình kịp thời muathuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Quốc tế Hòa Bình;
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp