BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2224/TCT /NV3
V/v: Phân loại mã số hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Tân Phát Hoà

Trả lời công văn ngày 28/05/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Tân Phát Hoà về việc phân loại mã số hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về thuế xuất khẩu mặt hàng cây chống và giàn dáo bằng thép:

Căn cứ Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ /BTC ngày 10/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Ban giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

Cây chống và giàn dáo bằng thép thuộc nhóm 7308, thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hoá.

2.Về thuế nhập khẩu mặt hàng đinh vít đen 2F5:

Do đơn vị không cung cấp đủ tài liệu về thành phàn cấu tạo, kích thước, công dụng và catalogue của mặt hàng đinh vít 2F52 nên không có căn cứ để phân loại mã số mặt hàng đinh vít đen 2F5.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Doanh nghiệp tư nhân Tân Phát Hoà được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An