BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2225/BGDĐT-CTHSSV
V/v Báo cáo tổng kết PCMT 2006-2010

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Đại học, Học viện
- Các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

Thời gian qua công tác Tổ chức phòngchống ma túy trong trường học đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực vàđã thu được một số kết quả, góp phần kìm chế sự gia tăng học sinh, sinh viên cóliên quan đến tệ nạn ma túy trên phạm vi cả nước, đảm bảo một phần an ninhchính trị và trật tự xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn matúy vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp vàcác loại mới đang thâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau, tinh vivà táo bạo hơn, tệ nạn ma túy đang là nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các loạitội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, làm cho tình hình trật tự,an toàn xã hội ở một số địa phương trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếpđến thế hệ tuổi trẻ học đường.

Để đánh giá lại hiệu quả côngtác Tổ chức phòng chống ma túy trong trường học giai đoạn 2006 – 2010, Bộ Giáodục và Đào tạo yêu cầu các Sở, các Đại học, Học viện và các Trường báo cáo chi tiết,đánh giá từng mặt làm được, mặt chưa làm được; nguyên nhân tồn tại và kiến nghịgiải pháp trong thời gian tới (nội dung kèm theo).

Báo cáo được gửi về Bộ trướcngày 20 tháng 5 năm 2010 hoặc chuyển qua E-mail: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBQG. PCAIDS-PCMT-MD (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPTT.PCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

NỘI DUNG BÁO CÁO

(Kèmtheo văn bản số: 2225/BGDĐT-CTHSSV ngày 26 tháng 4 năm 2010)

1. Tóm tắt tình hình tổ chứcPCMT ở đơn vị:

Thành lập Ban Chỉ đạo, gồm:……….. thành viên

- Thành viên Ban chỉ đạo:

- Công tác tổ chức chỉ đạo

- Kết quả đạt được

- Số HSSV có liên quan đến các chấtgây nghiện:

. Năm 2006: Có …………….. HSSV,trong đó đi cai: ……………… trở về học: ……………….

. Năm 2007: Có …………….. HSSV,trong đó đi cai: ……………… trở về học: ……………….

. Năm 2008: Có …………….. HSSV,trong đó đi cai: ……………… trở về học: ……………….

. Năm 2009: Có …………….. HSSV,trong đó đi cai: ……………… trở về học: ……………….

. Năm 2010: Có …………….. HSSV,trong đó đi cai: ……………… trở về học: ……………….

2. Chương trình tổ chức giáo dụctuyên truyền PCMT trong HSSV?

3. Công tác phối hợp: gia đình,nhà trường, xã hội về giám sát HSSV sống cư trú trên địa bàn về phòng chống cácvấn đề tệ nạn xã hội – tội phạm ma túy.

4. Công tác phối hợp giữa nhà trườngvà chính quyền địa phương (đặc biệt trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết) về quản lýHSSV tại địa phương phòng ngừa tệ nạn ma túy.

5. Tổ chức các hoạt động nộikhóa; ngoại khóa; giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh HSSV hưởng ứng thamgia đầy đủ. Công tác tự quản, công tác tình nguyện, công tác cộng tác viên, tố giác,phát giác những người có liên quan đến ma túy, tổ chức hòm thư giúp bạn về phòngngừa ma túy.

6. Công tác ra quân PCMT; phong tràotham gia trong trường tại địa phương.

7. Những mặt đã làm được, nhữngmặt yếu kém còn tồn tại; kiến nghị, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới.

8. Đơn vị tự đánh giá quá trìnhtổ chức giáo dục PCMT trong nhà trường giai đoạn 2006 – 2010; Xác định mức độđã làm tốt, làm chưa tốt? Đề nghị khen thưởng cấp Bộ (có văn bản đề nghịriêng), gửi kèm báo cáo nội dung tổng kết về Văn phòng Thường trực PCMT – Phòng501, Nhà C, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội).