BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/BGDĐT-GDTH
V/v: Hướng dẫn tổ chức khảo sát học sinh lớp 5, năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ông(Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 về việc kiểm tracuối năm học đối với học sinh lớp 5 theo chuẩn kiến thức kỹ năng, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo một số nội dung khảo sát hai mônTiếng Việt và Toán như sau:

1. Mục đích khảo sát

Thực hiện chủ trương định kỳ khảo sát đánh giá kết quảhọc tập của học sinh phổ thông, năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếnhành khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5 theo mẫu quốc gia. Bộsẽ chọn khoảng 60.000 học sinh lớp 5 của 63 tỉnh/TP tham gia khảo sát nhằm nghiêncứu các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và Tiếng Việt ởtiểu học, các biện pháp tạo môi trường thuận lợi để áp dụng dạy học cả ngàytrên toàn quốc (không nhằm mục đích đánh giá, xếp loại chất lượng giáo dục tiểuhọc các địa phương). Các Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tiểu họclưu ý quán triệt kỹ mục đích khảo sát để động viên cán bộ, giáo viên, học sinhcố gắng và trung thực trong làm bài, trả lời các câu hỏi khảo sát, tuyệt đốitránh các tình tiết gây căng thẳng, thiếu trung thực hoặc ngược lại không nghiêmtúc khi làm bài và trả lời bảng hỏi.

2. Công tác tổ chức

2.1. Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ điềuhành khảo sát cấp tỉnh để chỉ đạo, điều hành và kiểm tra hoạt động khảosát tại tỉnh. Tổ gồm 5 người do Lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách và đại diện cácphòng Giáo dục Tiểu học, Khảo thí, Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở thamgia.

2.2. Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo có trường tiểu họcthuộc mẫu khảo sát thành lập một Tổ thực hiện khảo sát gồm:

- Tổ trưởng: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Điều phối viên: Chuyên viên phụ trách tiểu học;

- Các Khảo sát viên: là các cán bộ quản lý của trườngtiểu học khác được Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn cử đến làm nhiệm vụ khảo sátviên tại trường tiểu học thuộc mẫu khảo sát. Số lượng khảo sát viên của mỗihuyện bằng với số lượng trường được chọn mẫu.

Danh sách Tổ điều hành khảo sát, Tổ thực hiện khảo sátcủa các Phòng Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và nộp choBan Tổ chức lớp tập huấn vào ngày 26 hoặc 28 tháng 4 năm 2011.

3. Chọn mẫu khảo sát

3.1. Mẫu trường: Bộ sẽ chọn số lượng trườngvà lập danh sách các trường tiểu học được chọn khảo sát dựa trên các tiêu chívề điều kiện địa lý, kinh tế, số lượng học sinh, sự phát triển giáo dục của địaphương... Số lượng các trường tiểu học tham gia khảo sát của mỗi tỉnh đượcthông báo kèm theo công văn này. Danh sách các trường trong mẫu khảo sát củatừng tỉnh sẽ được thông báo tại lớp tập huấn cốt cán của các Sở Giáo dục và Đàotạo vào cuối tháng 4 năm 2011.

3.2. Mẫu học sinh và giáo viên: Mỗi trườngtiểu học tham gia khảo sát sẽ có:

- Hiệu trưởng và 02 giáo viên dạy lớp 5 tham gia trảlời bảng hỏi.

- Chọn 20 học sinh trong tổng số học sinh lớp 5 toàntrường để làm bài khảo sát môn Toán, Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm (45phút), tự luận (20 phút) và trả lời bảng hỏi dành cho học sinh.

Các khảo sát viên sẽ căn cứ vào danh sách giáo viêncủa trường, Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 5 để chọn ngẫu nhiên20 học sinh, 02 giáo viên dạy lớp 5 theo kỹ thuật chọn mẫu được hướng dẫn tạilớp tập huấn. Khảo sát viên nộp danh sách cho Tổ thực hiện khảo sát của PhòngGiáo dục và Đào tạo và thông báo đến các trường danh sách giáo viên và học sinhđược chọn mẫu vào ngày 20/5/2011.

4. Tập huấn kỹ thuật khảo sát

4.1. Tập huấn cho cốt cáncủa các Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ giao nhiệm vụ cho Chương trình Đảm bảo chất lượnggiáo dục trường học (SEQAP), Vụ Giáo dục Tiểu học và Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục phối hợp tổ chức việc tập huấn cốt cán của các Sở Giáo dụcvà Đào tạo về kế hoạch, quy trình thực hiện đảm bảo các yêu cầu của đợt khảosát. Thời gian cụ thể như sau:

- Ngày 26 tháng 4 năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh: Tổ chứctập huấn cho cốt cán của các tỉnh/TP từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

- Ngày 28 tháng 4 năm 2011 tại TP Hà Nội: Tổ chức tậphuấn cho cốt cán của các tỉnh/TP từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc.

Thành phần tham dự tập huấn của mỗi tỉnh/TP được hướngdẫn tại công văn riêng.

4.2. Tập huấn cho phòngGiáo dục và Đào tạo, các trường tham gia khảo sát

Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 5 năm 2011, các Sở Giáodục và Đào tạo chịu trách nhiệm và hoàn thành việc tập huấn cho Tổ thực hiện khảosát của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học đượcchọn mẫu khảo sát của địa phương.

5. Các công cụ khảo sát

5.1. Biên soạn các công cụ khảo sát: BộGiáo dục và Đào tạo biên soạn các công cụ khảo sát gồm: đề khảo sát Toán, TiếngViệt (trắc nghiệm và tự luận), các bộ bảng hỏi và tài liệuhướng dẫn khảo sát.

5.2. In và chuyển các công cụ khảo sát

Bộ sẽ in đề và bảng hỏi cho tất cả học sinh, giáo viênvà Hiệu trưởng thuộc diện chọn mẫu khảo sát của 63 tỉnh/TP. Các công cụ khảosát này được chuyển đến các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 5 năm2011.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chuyển cáccông cụ khảo sát đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và chuyển đến trường tiểu họcđược chọn mẫu khảo sát trước ngày 21 tháng 5 năm 2011.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân biên soạnđề, in ấn đề, vận chuyển đề, tham gia nhiệm vụ khảo sát chịu trách nhiệm bảo quảncác đề khảo sát theo đúng quy định bảo mật của Bộ.

6. Thời gian khảo sát

Việc khảo sát môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp5 theo mẫu đã chọn được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2011. Các công việc chuẩnbị và lịch khảo sát cụ thể sẽ được thông báo tại lớp tập huấn.

7. Thu, nộp bài khảo sát và các bảng hỏi

Các bài khảo sát trắc nghiệm và tự luận môn Toán, TiếngViệt và các bộ bảng hỏi của Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh sẽ được Khảo sátviên nộp cho Tổ thực hiện khảo sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sau đó nộp vềTổ điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/5/2011 để Sở chuyển về Bộtrước ngày 2/6/2011 theo đường bưu điện. Bộ sẽ tổ chức chấm bài tự luận, nhậpdữ liệu và phân tích xử lý kết quả khảo sát.

8. Kinh phí

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học(SEQAP) hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để chi phí cho việc tổ chức tập huấn,triển khai các hoạt động khảo sát và bồi dưỡng các thành viên tham gia khảosát. Tại các lớp tập huấn sẽ có hướng dẫn cụ thể về định mức chi và thủ tục,chứng từ thanh toán theo quy định tài chính hiện hành.

Việc khảo sát kết quả học tập môn Tiếng Việt và Toáncủa học sinh lớp 5 năm học 2010 - 2011 là một hoạt động rất quan trọng và cầnthiết. Bộ yêu cầu các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường côngtác chỉ đạo, tổ chức triển khai khảo sát học sinh lớp 5 theo đúng hướng dẫn,đảm bảo kết quả khảo sát khách quan, đúng thực chất để góp phần điều chỉnh vàhoàn thiện quá trình dạy học ở tiểu học trong những năm tiếp theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Chương trình SEQAP;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

SỐ LƯỢNG CHỌN TRƯỜNGTIỂU HỌC KHẢO SÁT THEO MẪU CỦA SEQAP

(Ban hành kèm theocông văn số 2225/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

STT

Tên tỉnh

Mẫu SEQAP

Số HS trong mẫu SEQAP

1

Bắc Kạn

7

140

2

Lai Châu

7

140

3

Cao Bằng

11

220

4

Kon Tum

7

140

5

Quảng Trị

10

200

6

Hòa Bình

0

7

Lạng Sơn

6

120

8

Tuyên Quang

8

160

9

Điện Biên

14

280

10

Lào Cai

12

240

11

Ninh Thuận

12

240

12

Đắk Nông

10

200

13

Hậu Giang

10

200

14

Yên Bái

14

280

15

Vĩnh Long

13

260

16

Trà Vinh

13

260

17

Hà Giang

11

220

18

Bạc Liêu

6

120

19

Quảng Ngãi

15

300

20

Bến Tre

14

280

21

Bình Phước

13

260

22

Bình Thuận

14

280

23

Quảng Nam

13

260

24

Lâm Đồng

15

300

25

Bắc Giang

13

260

26

Sơn La

8

160

27

Long An

14

280

28

Sóc Trăng

17

340

29

Cà Mau

18

360

30

Gia Lai

12

240

31

Kiên Giang

17

340

32

An Giang

20

400

33

Đắk Lắk

17

340

34

Nghệ An

21

420

35

Thanh Hóa

23

460