BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2226/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

-Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố
-Công ty tnhh minh hiếu – Hưng Yên

Phúc đáp công văn số 22/2006/CV ngày 20/02/2006 của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên về việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu về giá sau tham vấn của các lô hàng xe máy Công ty nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b khoản 2 điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 947/TCHQ-KTTT ngày 09/03/2006 tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế trên của Công ty đến 30/04/2006. Nay Công ty đề nghị được tạm giải tỏa cưỡng chế tiếp đối với số nợ thuế trên để được nhập khẩu hoàn thiện đồng bộ dây chuyền thiết bị của nhà máy. Để tránh ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu nói trên của Công ty đến 30/09/2006 với các điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

- Công ty nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

- Công ty phải lên kế hoạch thực hiện việc nộp số nợ thuế truy thu nói trên và được Cục Hải quan Hải Phòng chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An