BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2226/TCHQ-KTTT
V/v xác định sản phẩm sữa đã pha thêm đường

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 272 TCTK/TMGC ngày 21/4/2003 của Tổng cục Thống kê, công văn ngày 18/2/2003 của Tổng cục Thuế và công văn số 46/TĐC-THPC ngày 22/1/2003 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc xác định sản phẩm sữa đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Về tiêu thức để phân loại sữa hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác theo đúng tỷ lệ của Biểu thuế nhập khẩu, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào thành phẩm (loại, tỷ trọng) đường tự nhiên có trong sữa đồng thời tham khảo các tài liệu chuyên ngành về sữa và kết quả giám định các thành phần của loại sữa đó của cơ quan giám định chức năng để xác định nếu thuộc các dạng dưới đây thì được coi là đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:

1. Đúng thành phần đường tự nhiên có trong sữa nhưng tỷ trọng cao hơn tỷ trọng tối đa thường có trong sữa tự nhiên.

2. Đã lấy hết thành phần đường tự nhiên của sữa, sau đó lại bổ sung vào một lượng đường hoặc chất ngọt khác, khôn phân biệt thành phần tỷ trọng.

3. Ngoài thành phần đường tự nhiên của sữa, không có thành phần đường hoặc chất ngọt khác được bổ sung thêm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện/

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm