BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2226/TCT-PCCS
V/v: xác định chi phí hợp lý đối với tiền hoa hồng đại lý

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Chi Nhánh Công Ty Tnhh Sản Xuất Kẹo Perfetti Việt Nam.

Trả lời công văn số FIN-072603-PVM ngày 26/3/2007 của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất kẹo Perfetti Việt Nam về việc xác định chi phí hợp lý đối với khoản tiền hoa hồng đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.8 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp.

Trường hợp của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất kẹo Perfetti Việt Nam có ký hợp đồng với các đại lý (bản photocopy Hợp đồng mẫu số 03/ WV- 2001/HĐĐL ngày 01/01/2001, số 03/WV-2003 /HĐĐL ngày 01/3/2003 gửi kèm công văn số FIN-072603-PVM), tại Hợp đồng có quy định đội ngũ bán hàng do Công ty cử tới các đại lý có nghĩa vụ bán các sản phẩm của Công ty giao cho đại lý theo đúng giá do Công ty đề ra. Các đại lý sẽ được hưởng hoa hồng đại lý là 3,5% trên tổng số tiền hàng thực thanh toán hàng tháng.

Căn cứ quy định trên và trường hợp nêu trên thì khoản chi phí hoa hồng Công ty TNHH sản xuất kẹo Perfetti Việt Nam thanh toán cho các đại lý 3,5% (bao gồm 0,75% nếu đáp ứng điều kiện thanh toán đúng hạn; 0,75% nếu đáp ứng điều kiện về nhập số liệu và 2% nếu đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất tối thiểu của văn phòng, kho bãi) được tính toàn bộ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Khoản chi phí hoa hồng này không tính vào khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại… chịu mức khống chế theo tỷ lệ phần trăm theo quy định tại Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty sản xuất kẹo Perfetti Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu; VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương