BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2227/BTC-CST
V/v chính sách ưu đãi thuế đối với Dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ;

- Căn cứ công văn số 1383/TTg-KTTH ngày 13/9/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu của Dự án Nhiệt điện BOT VĩnhTân 1;

- Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương (tạicông văn số 12547/BCT-TCNL ngày 26/12/2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tạicông văn số 719/BKHĐT-KTCN ngày 29/1/2013).

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối vớithiết bị, nguyên liệu, vật tư đầu tư trực tiếp cho Dự án nhiệt điện BOT VĩnhTân 1 như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu của Dự án BOT Nhà máy Nhiệtđiện Vĩnh Tân 1 và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án được miễn thuế nhập khẩu,bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế,thi công, xây dựng công trình);

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dâychuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận;phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên vàphương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gálắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ vớithiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưađón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế,bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;

d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dựán, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.

2. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhậpkhẩu quy định tại khoản 1 nêu trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quymô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn để quý Bộ được biết và hướngdẫn các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, TCHQ;
- Lưu: VT, CST (P.XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Vũ Thị Mai