BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2227/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Chi nhánh 2 doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng(Địa chỉ: Lãnh An, Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam)

Trả lời công văn số 05/TT /CN2 ngày 07/04/2007 của Chi nhánh 2 Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu công văn số 394/TCHQ-GSQL ngày17/01/2007 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, Doanh nghiệp có thể được xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc nếu đáp ứng 2 điều kiện: Có hợp đồng mua hàng từ cơ sở có tên trong danh sách doanh nghiệp được xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc và lô hàng thuỷ sản xuất khẩu được cấp chứng thư đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Hàn Quốc.

2. Về thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan Quảng Nam (để t/hiện).
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu