BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2227/TCT-DNL
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 332/CT-KT1 ngày 24/02/2011 của Cục Thuế tỉnh ThanhHóa về việc hoàn thuế GTGT. Về vấnđề này, sau khi xin ý kiến Vụ Chínhsách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Ngânsách Nhà nước, Vụ Đầu tư,Cục Tài chính Doanh nghiệp (BTC), Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 (c1),Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCng ày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ:

“c.1. Thuế GTGTđầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấutrừ toàn bộ.”

Tại điểm 3,Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT quy định:

“3. Cơ sở kinhdoanh đang hoạt động thuộc đốitượng nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ có dự án đầu tưmới, đang trong giai đoạn đầu tưthì cơ sở kinh doanh phải kê khai bùtrừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ mua vào sử dụng cho dự án đầutư mới cùng với việc kê khai thuếGTGT của hoạt động sản xuất kinh doanhđang thực hiện. Sau khi bù trừ nếucó số thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ mua vào sử dụng cho đầu tưmà chưa được khấu trừ hếttừ 200 triệu đồng trở lên thìđược hoàn thuế GTGT cho dự ánđầu tư.

Trường hợp cơsở kinh doanh đang hoạt động (trừ cácdoanh nghiệp hạch toán toàn ngành) thuộcđối tượng nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ có dự án đầutư cơ sở sản xuất mới tạiđịa bàn tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khác với tỉnh, thànhphố nơi đóng trụ sở chính, đangtrong giai đoạn đầu tư chưa đi vàohoạt động, chưa đăng ký kinh doanh,chưa đăng ký thuế, nếu có sốthuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ muavào sử dụng cho đầu tư từ 200triệu đồng trở lên thì đượchoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồsơ hoàn thuế riêng đối vớitrường hợp này.”

Theo báo cáocủa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại côngvăn số 332/CT-KT1 ngày 24/02/2011 thì Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam (Ban QLDA CTLHD NghiSơn) đã tiến hành thuê cácđơn vị thi công thực hiện cáchạng mục công trình theo kết luậncủa Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 1370/TTg-KTN ngày 21/08/2008, cụ thể:

“1. Giao Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam làm chủđầu tư các hạng mục công trình:rà phá bom mìn; san lấp mặt bằng cơbản; nạo vét ban đầu các cảng xuấtsản phẩm, nhập dầu thô và luồngtàu ra vào cảng trong phạm vi Dự ánliên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theoyêu cầu kỹ thuật tối thiểu củaCông ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóadầu Nghi Sơn.

3. Các hạng mụctrên được thực hiện bằng nguồnvốn ngân sách Nhà nước. Cácchủ đầu tư lập kế hoạch vốnvà đăng ký vốn với Bộ Kếhoạch và Đầu tư để cânđối vốn theo quy định. Trước mắt,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủđộng cân đối vốn để thựchiện các hạng mục nêu trên từkhoản thu được Nhà nước đầutư trở lại quy định tại Nghịđịnh số 142/2007/N Đ-CP ngày 05/09/2007 củaChính phủ, Chính phủ sẽ xem xéthoàn lại trên cơ sở tình hìnhtriển khai thực tế.”

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam (Ban QLDA CTLHD NghiSơn) được Chính phủ giao đầutư hạng mục công trình san lấp mặtbằng cơ bản theo cam kết ưu đãihỗ trợ của Chính phủ đối vớidự án Liên hợp lọc hóa dầu NghiSơn theo các yêu cầu kỹ thuật tốithiểu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu NghiSơn, Tập đoàn Dầu khí Việt Namlà đơn vị thay mặt Nhà nướcthực hiện công việc chuẩn bị cácđiều kiện để kêu gọi đầutư, thực hiện bằng nguồn vốn ngânsách Nhà nước và sẽ đượcngân sách Nhà nước hoàn lại theocông văn 1370/TTg-KTN ngày 21/08/2008, số thuếGTGT đầu vào của hạng mục san lấpmặt bằng cơ bản để thực hiện camkết nêu trên do ngân sách Nhànước đầu tư, do đó, khôngđược khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quyđịnh tại Thông tư số 129/2008/TT-BTCng ày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh ThanhHóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST, PC, NSNN, ĐT, TCDN-BTC;
- Vụ: CS, KK, PC-TCT(2b);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn