BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/BHXH-BT
V/v thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quá trình thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảohiểm y tế (BHYT) bắt buộc còn có vướng mắc liên quan đến việc tính đóng BHXH,BHYT bắt buộc đối tới khoản phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huyQuân sự cấp xã quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dânquân tự vệ. Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công vănsố 1880/LĐTBXH-BHXH ngày 05/6/2014 về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiệnBHXH bắt buộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huyQuân sự cấp xã theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là phụ cấpthâm niên nghề được tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định tại Khoản 1Điều 94 Luật BHXH, Khoản 1 Điều 14 Luật BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫntrên để tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, CSYT, ST;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh