BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2228/BXD-VP
V/v: Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước Một thànhviên Thoát nước Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1201/TNHN ngày 26/10/2010 của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nướcHà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nướcđô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo cơ chế quản lý chi phí dịchvụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng đã công bố Định mức dự toán duy trì hệ thốngthoát nước đô tại văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 làm cơ sở để các địaphương vận dụng, áp dụng. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thịbao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và phương tiện thiết bị để hoànthành các công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Định mức được xây dựngtrên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình áp dụng các định mức đã được Bộ Xâydựng ban hành áp dụng riêng cho một số địa phương cũng như ban hành áp dụngchung cho toàn quốc.

2. Cấp bậc thợ trong định mức dựtoán duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định trên cơ sở cấp bậc thợbình quân của các công nhân tham gia thực hiện một loại công tác duy trì hệthống thoát nước đô thị. Số lượng và cấp bậc của các công nhân tham gia thựchiện một loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị được bố trí theo yêucầu kỹ thuật (cấp bậc công việc) của loại công tác đó. Mặt khác, cấp bậc thợtrong định mức còn được tính toán dựa trên cơ sở số liệu liên quan đến việc sửdụng lao động thực tế của các địa phương trong công tác duy trì hệ thống thoátnước đô thị.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHHNhà nước Một thành viên Thoát nước Hà Nội có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩmquyền để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VKT, Kh.06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Văn Sơn