BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/LĐTBXH-KHTC
V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Thí điểm Số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Dạy nghề

Trả lời Tờ trình số 72/TTr-TCDN ngày 01/6/2015 về việcphê duyệtKế hoạch lựa chọn nhà thầu dựán “Thí điểm số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề để hình thành cơ sở dữliệu bài giảng điện tử nhằm hiện đại hóa công tác dạy và học nghề”, Bộ có ý kiếnnhư sau:

Do kinh phí để thực hiện nội dung này năm 2014không được phép chuyển nguồn sang 2015. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Bộtrưởng tại Tờ trình ngày 02/02/2015 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ đề nghịTổng cục Dạy nghề:

1. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và trình Bộ phê duyệtdự án điều chỉnh để giảm tổng mức đầu tư của dự án xuống dưới 10 tỷ đồng theokết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tại cuộc họp ngày 30/01/2015.

2. Trên cơ sở điều chỉnh quy mô dự án, tổ chức điềuchỉnh, phê duyệt điều chỉnh thiết kế thi công và tổng dự toán của dự án làm căncứ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tàichính - ngân sách nhà nước năm 2015, đối với kinh phí thường xuyên đã giao trongdự toán đầu năm sẽ phải dừng triển khai nếu chưa phê duyệt dự toán, chưa tổchức đấu thầu trước 30/6/2015. Do đó, đề nghị Tổng cục Dạy nghề khẩn trương hoànthiện hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theoKế hoạchlựa chọn nhà thầu đã được điều chỉnh và trình Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính)trước 20/6/2015 để thẩm định trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạchlựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu Vụ KHTC, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng