BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2228/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v rà soát, cập nhật và hiệu chnh xếp loại quốc lộ phục vụ việc xác định giá cước vận ti đường bộ năm 2021

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao t
c Việt Nam;
- Các Nhà đầu tư dự án BOT quốc lộ.

Thực hiện Quy định xếp loại đường để xác định giá cước vận tải đường bộ được Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải qun lý quốc lộ, Tng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các Nhà đầu tư dự án BOT quốc lộ triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Bước 1: Rà soát quốc lộ và đường cao tốc để lập bảng xếp loại đường bộ đ phục vụ cho việc tính cước vận tải đường bộ theo quy định tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ GTVT theo từng nhóm đơn vị sau:

a) Các Cục QLĐB thực hiện nội dung trên trong phạm vi các tuyến đường được giao quản lý; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các nhà đầu tư dự án BOT do mình tham gia quản lý để lập bảng xếp loại đường bộ.

b) Các Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng thực hiện lập bảng xếp loại đường đ tính đi với các tuyến quốc lộ, đường cao tốc gồm:

- Quốc lộ được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN ủy quyền quản lý (kể cả đường BOT của Bộ GTVT mà Sở GTVT được giao thực hiện một phần nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

- Các quốc lộ, đường cao tốc nằm trong dự án BOT được Thủ tướng Chính phủ giao Chính quyền địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (QL.13, QL.14 tại tỉnh Bình Phước, QL.1 đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, dự án BOT QL.1 do UBND Thừa Thiên Huế làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quốc lộ tại một số địa phương khác).

c) Các Nhà đầu tư BOT lập bảng xếp loại đường đối với các đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án BOT gửi Cục QLĐB, Sở GTVT quy định tại điểm a, b khoản này.

Thời hạn hoàn thành bước 1: Trước ngày 10/5/2021.

2. Bước 2: Các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT thực hiện các công việc sau:

a) Trên cơ sở kết quả rà soát quốc lộ, đường cao tốc tại Bước 1, Cục QLĐB, Sở GTVT tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐBVN trước ngày 25/5/2021 (đồng thời gửi file điện tử về hòm thư điện tử: [email protected]).

b) Đối với các quốc lộ, đường cao tốc đã được chuyển về địa phương quản lý (ví dụ các đoạn tuyến QL.18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, đường Hồ Chí Minh, đường Láng Hòa Lạc, đã chuyển về Thành phố Hà Nội quản lý; QL.50, QL.13, QL.22 do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và một số tuyến đường khác): các Sở GTVT rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ban hành.

3. Bước 3: Việc ban hành bảng xếp loại đường phục vụ cho việc xác định giá cước vận tải đường bộ:

a) Tổng cục ĐBVN s báo cáo Bộ GTVT ban hành đối với quốc lộ, đường cao tốc do Trung ương quản lý; các quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống đường Trung ương được đầu tư theo hình thức BOT được Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Các Sở GTVT báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành bảng xếp loại đường để phục vụ cho việc tính giá cước trên các quốc lộ, đường cao tốc do địa phương quản lý (trừ điểm a mục này) và đường khác do địa phương quản lý.

4. Việc rà soát, xếp loại đường bộ để phục vụ cho việc tính giá cước vận tải đường bộ cần lưu ý một số nội dung sau:

- Rà soát, cập nhật lại chính xác thông tin về xếp loại đường theo quy định tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ với thực tế (các yếu tố k thuật của tuyến đường - theo hồ sơ hoàn công và kết quả công tác sửa cha, bảo trì);

- Rà soát, cập nhật lại kết quả xếp loại đối với các đoạn tuyến vừa được nâng cấp, cải tạo, hoặc sự cố xuống cấp, tránh tình trạng 01 đoạn tuyến có 02 kết quả xếp loại;

- Đối với các đoạn tuyến đi trùng quốc lộ khác: cập nhật lại theo xếp loại của đơn vị quản lý trực tiếp tuyến quốc lộ đó và phải ghi rõ lý trình điểm đầu, điểm cui của đoạn tuyến trùng vào cột ghi chú (ví dụ đoạn quốc lộ khác đi trùng QL.1, thì đơn vị quản lý QL.1 thực hiện rà soát, báo cáo để xếp loại).

- Đối với các đoạn quốc lộ có 2 nhánh (ví dụ đoạn tránh đô thị) ghi rõ điểm đu tách tuyến, điểm cui tuyến tránh và ghi rõ tên tuyến tránh và kết quả xếp loại tuyến chính và tuyến tránh.

- Chiều dài xếp loại theo từng đoạn từ 5 km trở lên. Trường hợp nhng đoạn xen kẹp nhỏ hơn 5 km phân loại theo tiêu chí các loại khác nhau, thì căn cứ kết quả xếp loại của những đoạn liền kề hoặc xác định loại trung bình giữa các đoạn đ xếp loại.

- Bảng xếp loại đường phải liên tục, đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lặp và b sót các đoạn tuyến.

5. Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm biểu mẫu báo cáo xếp loại đường để các đơn vị báo cáo được d dàng và thống nhất kèm theo văn bản này.

6. Các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu UBND cấp tỉnh về công tác xếp loại đường đ tính cước vận tải đối với đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường khác do địa phương quản lý.

Đề nghị các Cục QLĐB, Sở GTVT và các Nhà đầu tư BOT khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó
Tổng Cục trưng (đ biết);
- Vụ Vận tải;
- Lưu: VT, QLBTĐB (Thành).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

CỤC QLĐB…
(SỞ GTVT)
-------

MU BÁO CÁO XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ Đ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2021

(Kèm theo công văn số 2228/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/4/2021)

 

Tên quốc lộ, đường cao tốc

Địa phận tỉnh

Từ Km đến Km

Chiều dài

Loại 1

Loại 2

Loi 3

Loi 4

Loi 5

Loại 6

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)