VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2228/VPCP-KTTH
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô Van nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4192/BTC-CSTngày 24 tháng 03 năm 2009 về việc truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtôVan nhập khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêucầu Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặcbiệt hiện hành (Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của BộTài chính).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng