BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228 TCT/NV2
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Sởgiao thông vận tải Đồng Nai

Trả lời công văn số 200/CV-GTVT ngày 1/6/2001 củaSở giao thông vận tải Đồng Nai về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Phần B Thông tư số 06 TC/TCDN ngày24/02/1997 của Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp công ích phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có).

Các doanh nghiệp công ích có thu nhập cao thì ngoàiviệc nộp thuế TNDN theo thuế suất ổn định, phần thu nhập còn lại cao hơn 12%vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm quyết toán phải nộp thuế lợi tức bổ sungvới thuế suất 25%. Giá trị vốn chủ sở hữu được xác định như sau:

a/ Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toántheo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính: Nguồn vốn chủsở hữu để làm căn cứ xác định thuế TNDN bổ sung bao gồm:

- Nguồn vốn kinh doanh.

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá

- Lợi nhuận chưa phân phối

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

- Các quỹ hình thành lợi nhuận sau thuế (trừ quỹkhen thưởng, phúc lợi)

b/ Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toántheo quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chínháp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giá trị vốn chủ sở hữu được xác định nhưsau:

- Nguồn vốn kinh doanh

- Chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản

- Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (trừ quỹkhen thưởng và phúc lợi)

- Lãi chưa phân phối

Cách xác định từng chỉ tiêu: (Số dư đầu ký + Số dưcuối kỳ) : 2

Đối với các hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kếtoán theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT và Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT chưaxác định được vốn chủ sở hữu thì tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập bổ sung.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở giao thông vận tảiĐồng Nai biết và hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc