BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
V/v: Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Canh tác lúa giảm khí thải nhà kính”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất hoan nghênh việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện dự án “Canh tác lúa giảm phát khí thải nhà kính” từ 2010 và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2012 - 2013 tại văn bản số 2121/UBND-KT ngày 15/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do kinh phí dự án lớn nên hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có khoản kinh phí nào nghiên cứu về biến đổi khí hậu để có thể sắp xếp hỗ trợ.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai xây dựng Đề án “Giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và sẽ tìm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, nếu có nguồn kinh phí, đặc biệt là từ nguồn hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo với Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến dự án nói trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng