TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/HQHCM-GSQL
V/v báo cáo vướng mắc về đóng ghép hàng quá cảnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổngcục Hải quan.

Liên quan đến việc đề nghị được đóng ghép hàng quácảnh của Công ty Liên doanh Nippon Express, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cóvướng mắc như sau:

- Công ty Liên doanh Nippon Express là đơn vị vậnchuyển hàng quá cảnh có đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được thực hiện cácnghiệp vụ sau:

+ Được đóng ghép các lô hàng quá cảnh vận chuyển từnước ngoài về kho CFS, của các công ty khác nhau thành chung 01 cont hoặc 01 xeđể chuyển đường bộ qua các cửa khẩu sang Campuchia.

+ Các lô hàng của các công ty khác nhau (hàng lẻchung cont khác bill) doanh nghiệp đề nghị không đưa vào kho CFS, để nguyêncont nguyên seal chuyển đường bộ đi cửa khẩu xuất sang Campuchia.

Những nội dung trên hiện nay chưa có văn bản hướngdẫn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện.

- Đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh:

Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghịTổng cục Hải quan cho phép việc quản lý và giám sát đối với các đề nghị trêncủa Công ty Liên doanh Nippon Express được thực hiện tương tự như công văn số 7689/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị Tổng cục Hảiquan xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1;
- Công ty Liên doanh Nippon Express;
- Lưu: VT, GSQL.Hải (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp