BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/LĐTBXH-KHTC
V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II dự án cơ sở dữ liệu về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: CụcQuản lý lao động ngoài nước

Trả lời Tờ trình ngày 18/5/2015 của Cục quản lý laođộng ngoài nước về việc phê duyệt Kế hoạchđấu thầu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàigiai đoạn 2, Bộ đề nghị chủ đầu tư:

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế thi côngvà tổng dự toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và Quyết định số 395/QĐ-LĐTBXHngày 30/03/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điềuchỉnh, bổ sung dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động Việt Nam đi làm việc ởnước ngoài”.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tàichính - ngân sách nhà nước năm 2015, đốivớikinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm sẽ phải dừng triển khai nếuchưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu trước 30/6/2015. Do đó, đề nghị Cụcquản lý lao động ngoài nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước 13/6/2015 để thẩm địnhtrình Bộ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng