BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 223/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về việc điều chỉnh một số chi tiết TKCS khu B thuộc Cụm công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vincom.

Công ty Cổ phần Vincom có văn bản số 26- 10/CV-VC JSC-CN HCMngày 19/01/2010 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc điều chỉnh một số chi tiếtthiết kế cơ sở công trình khu B thuộc dự án Cụm công trình Trung tâm thươngmại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom.

Cụm công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, vănphòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom gồm hai khu A (Eden), B đượcxây dựng tại Khu tứ giác Eden và số 66-68-70 đường Lê Thánh Tôn, quận I, TP HồChí Minh. Khu B được xây dựng trên khu đất diện tích 7.353m2 (theo văn bản số 542/SQHKT-QHPTKG ngày 21/02/2008 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh);có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê. Các chỉ tiêuquy hoạch kiến trúc của cụm công trình đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuậntại các văn bản số 7320/UBND-ĐTMT ngày 25/10/2007 và số 812/UBND-ĐTMT ngày04/02/2008. Thiết kế cơ sở cụm công trình đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại vănbản số 228/BXD-KSTK ngày 05/02/2008.

Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 26- 10/CV-VC JSC-CN HCM ngày 19/01/2010, thiết kế được điều chỉnh như sau:

- Bổ sung 02 thang máy nâng ô tô lên xuống tầng hầm phía lốivào đường Lê Thánh Tôn;

- Giảm 04 thang máy trục G đoạn 4-5 và 8-9;

- Tăng 01 thang máy vào cụm thang trục D đoạn 3-4;

- Tăng thang cuốn từ tầng 2 lên tầng 3, trục D đoạn 6-7;

- Thay đổi vị trí khu vệ sinh tại các tầng thương mại;

- Thay đổi kiến trúc mặt đứng công trình.

Theo bản vẽ kèm theo văn bản số 26-10/CV-VC JSC-CN HCM ngày19/01/2010:

- Các tầng lửng, 3, 4 không có khu vệ sinh;

- Thay đổi theo thiết kế mặt đứng, khoảng lùi xây dựng phíađường Lý Tự Trọng là 7,642m-8m, phía công viên Chi Lăng 3,663m-4,171m; các tầngtrên mặt đất có tổng chiều cao thay đổi từ 104m lên 106,8m so với cao độ vỉa hèđường Lý Tự Trọng (-0.450m).

Với những điều chỉnh thiết kế nêu tại văn bản số 26-10/CV-VC JSC-CN HCM ngày 19/01/2010 và thể hiện trong các bản vẽ kèm theo trên, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

- Do việc thay đổi vị trí khu vệ sinh các tầng thương mạikhông làm thay đổi giải pháp thiết kế chính đã được thẩm định tại văn bản số228/BXD-KSTK ngày 05/02/2008 của Bộ Xây dựng; không làm thay đổi các chỉ tiêuquy hoạch kiến trúc đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận tại các văn bản số7320/UBND-ĐTMT ngày 25/10/2007 và số 812/UBND-ĐTMT ngày 04/02/2008, Bộ Xây dựngthống nhất nội dung điều chỉnh này.

- Việc thay đổi mặt đứng công trình:

+ Không làm thay đổi giải pháp thiết kế chính đã được thẩmđịnh tại văn bản số 228/BXD-KSTK ngày 05/02/2008 của Bộ Xây dựng;

+ Làm giảm khoảng lùi xây dựng công trình phía đường Lý TựTrọng so với quy định tại các văn bản số 7320/UBND-ĐTMT ngày 25/10/2007 và số812/UBND-ĐTMT ngày 04/02/2008 của UBND TP Hồ Chí Minh là 8m thành (7,642m -8m), nhưng vẫn đảm bảo theo QCXDVN 01:2008. Thay đổi khoảng lùi này có thể chấpnhận được;

+ Làm tăng chiều cao công trình so với quy định tại các vănbản số 7320/UBND-ĐTMT ngày 25/10/2007 và số 812/UBND-ĐTMT ngày 04/02/2008 củaUBND TP Hồ Chí Minh là 104m thành 106,8m. Thay đổi chiều cao này cần được cơquan nhà nước có thẩm quyền của TP Hồ Chí Minh chấp thuận.

- Việc điều chỉnh số lượng thang máy (trong đó giảm 02 thangmáy phục vụ cho công tác PCCC); bổ sung 02 thang máy nâng ô tô lên xuống tầnghầm phía lối vào đường Lê Thánh Tôn không làm thay đổi giải pháp thiết kế chínhđã được thẩm định tại văn bản số 228/BXD-KSTK ngày 05/02/2008 của Bộ Xây dựng,tuy nhiên có ảnh hưởng đến thiết kế PCCC và đấu nối giao thông, chủ đầu tư cóthể thay đổi nếu được các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương chấpthuận.

- Chủ đầu tư lưu ý: cần kiểm tra đảm bảo yêu cầu theo cácquy chuẩn, tiêu chuẩn của công trình khi thiết kế điều chỉnh.

- Chủ đầu tư cần thực hiện xin điều chỉnh giấy phép xây dựngtheo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh một sốchi tiết thiết kế cơ sở khu B thuộc cụm công trình Trung tâm thương mại, dịchvụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom tại số66-68-70 Lê Thánh Tôn và Khu tứ giác Eden, quận I, TP Hồ Chí Minh, nêu tại vănbản số26-10/CV-VC JSC-CN HCM ngày 19/01/2010. Ngoài nội dung trên, những nộidung khác vẫn thực hiện theo các văn bản số 228/BXD-KSTK ngày 05/02/2008, số 898/BXD-HĐXDngày 20/5/2009 và số 2232/BXD-HĐXD ngày 13/10/2009 của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tưcăn cứ ý kiến trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Sở QHKT TP Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang