BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 223/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Các Tổng công ty nhà nước;

Ngày 09/02/2009 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 174/TTg-KTN giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiệnviệc giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theocơ chế 797-400. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Hiện nay Nhà nước không quy định bắt buộc về tỷ lệ phần trăm(%) giá trị hợp đồng chờ quyết toán khi dự án hoàn thành. Đối với dự án thựchiện theo cơ chế 797–400 nếu trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu đã thoả thuận vàký kết trong hợp đồng giữ lại tỷ lệ 5% để chờ quyết toán khi dự án hoàn thànhthì các bên thương thảo lại mức tỷ lệ giữ lại nhưng không được lớn hơn 3% giátrị hợp đồng, chỉ giữ lại ở giai đoạn cuối của thời gian thực hiện hợp đồng,giá trị giữ lại được tính lãi suất theo mức do các bên thoả thuận nhưng khôngthấp hơn mức lãi suất của ngân hàng thương mại ở cùng thời kỳ.

Căn cứ hướng dẫn trên, các đơn vị có liên quan tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang