CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/CP-QHQT
V/v công tác chuẩn bị dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (các công văn số 70 BNN/HTQT ngày 14 tháng 1 năm 2003 và 394 BNN/HTQT ngày 24 tháng 2 năm 2003) về việc vốn cho chuẩn bị Dự án đầu tư “Giảm nhẹ thiên tai” dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được sử dụng toàn bộ nguồn vốn của hỗ trợ kỹ thuật trị giá 740.000 USD của Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại qua WB để hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án “Giảm nhẹ thiên tai” trên cơ sở B áo cáo chuẩn bị Dự án của tư vấn quốc tế.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hoàn tất các thủ tục phê duyệt Báo cáo tiền khả thi cho Dự án trên theo quy định hiện hành, làm cơ sở để xây dựng và phê duyệt Báo cáo khả thi cho Dự án hoặc các tiểu dự án thuộc phạm vi Dự án./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng