KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
----------------

Số: 223/KTNN-TH

V/v: Thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 613/BTC-TCHQ ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính về việc giải trình kết luận, kiến nghị KTNN của Tổng cục Hải quan, Kiểm toán Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Về việc truy thu thuế GTGT đối với hàng hóa tạm nhập không tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa

Kiểm toán Nhà nước đồng thuận với ý kiến đề xuất của Bộ Tài chính. Đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế truy thu số thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa khi nhập thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng sau đó xuất bán tiêu dùng vào mục đích khác trước ngày 01/01/2009 theo đúng quy định pháp luật.

2. Về việc truy thu thuế đối với mặt hàng xăng nhập khẩu do chưa thực hiện Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 của Bộ Tài chính

Tại Khoản 3 Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi quy định “Các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó”. Như vậy Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2007 vì đã quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” (Điều 3 của Quyết định) và được đăng Công báo số (380+381) ngày 15/6/2007. Đến ngày 29/8/2007 (sau 60 ngày), Bộ Tài chính có Công văn số 11577/BTC-CQLG thông báo tạm lùi thời gian thực hiện Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC. Tuy nhiên, theo ý kiến của Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp tại Công văn số 99/KTrVB ngày 03/9/2008 trả lời Kiểm toán Nhà nước: “Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, kể cả việc thay đổi thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC thì Bộ Tài chính phải xem xét, ban hành văn bản bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật”, do vậy Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC vẫn có hiệu lực thi hành. Để xử lý dứt điểm vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính có Văn bản tham vấn Bộ Tư pháp về việc ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đối với việc ban hành và thực hiện các Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 và Công văn số 11577/BTC-CQLG ngày 29/8/2007, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Kiểm toán Nhà nước thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng KTNN Lê Hoàng Quân;
- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH);
- KTNN CNII;
- Vụ Tổng hợp;
- Lưu: Văn thư.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Lê Hoàng Quân