VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 223/VPCP-KTTH
V/v cơ chế sử dụng phần trích 30% lệ phí visa được để lại của Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15559/BCT-TCĐNngày 22 tháng 12 năm 2008 về việc cơ chế sử dụng phần trích 30% lệ phí visađược để lại của Bộ Ngoại giao, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giaoBộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện cụ thể, đảm bảoviệc sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng