BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2230/BHXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Viêt Nam.

Ngày 16/12/2013, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội ViệtNam đã ký Quyết định số 1377/QĐ-BHXH ban hành Quy chế nâng bậc lương thườngxuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và ngườilao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là Quychế). Qua việc triển khai thực hiện, đa số các đơn vị thực hiện tốt Quy chế,tuy nhiên cũng còn một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đơnvị) thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viênchức và người lao động chậm và chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định trongQuy chế. Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý thêm đối với các đơn vịkhi thực hiện một số nội dung sau:

1. Khái niệm “năm xét nâng bậc lương trước thờihạn”:

Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn là năm đượcxem xét về chỉ tiêu, điều kiện thời gian giữ bậc, tiêu chuẩn thành tích củacông chức, viên chức và người lao động để nâng bậc lương trước thời hạn.

Ví dụ: “Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn” lànăm 2013 thì chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét như sau:

- Chỉ tiêu 10% được tính trên tổng số công chức,viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến ngày31/12/2013;

- Đối tượng được xem xét: gồm những người tính đếnngày 31/12/2013 còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để nâng bậc lương thường xuyên;

- Điều kiện, tiêu chuẩn về thành tích được tính đếnngày 31/12/2013.

2. Thời gianxác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạnđược xác định theo thời điểm ban hànhquyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhấtđối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4năm gần nhất đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấptrở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Như vậy, những thành tích của công chức, viên chứcvà người lao động năm 2013 nhưng quyết định công nhận thành tích được ban hànhsau ngày 31/12/2013 thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạnnăm 2013.

- Thời gian xác định thành tích để xét nâng bậclương trước thời hạn năm 2013:

+ Đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đàotạo từ cao đẳng trở lên (công chức, viên chức loại A): Thành tích được xác địnhđể xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 là những thành tích có quyết địnhcông nhận thành tích ban hành trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất tính đếnngày 31/12/2013 (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2013).

+ Đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đàotạo từ trung cấp trở xuống (viên chức loại B trở xuống): Thành tích được xácđịnh để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 là những thành tích có quyếtđịnh công nhận thành tích ban hành trong khoảng thời gian 4 năm gần nhất tínhđến ngày 31/12/2013 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2013).

3. Thời gian thực hiện:

Các đơn vị thực hiện nâng bậc lương trước thời hạnđối với công chức, viên chức và người lao động theo đúng tiến độ thời gian quyđịnh tại Điều 17 của Quy chế và kết thúc trong quý I của năm sau liền kề nămxét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trên đây là một số vấn đề lưu ý trong việc thựchiện nâng bậc lương trước thời hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vịtổ chức thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (10).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh