BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 180/VPMC-DA ngày 3/8/2015 củaCông ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin về chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí -cầu sông Chanh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thìtrường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án không phù hợp thì chủ đầu tưlập dự toán để xác định chi phí. Đối với Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh,trường hợp do điều kiện khách quan phải kéo dài thời gian xây dựng công trình (dựkiến hoàn thành tháng 12/2009, hoàn thành thực tế 4/2013) như nêu tại văn bảnsố 180/VPMC-DA nêu trên, thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí theo quy định củaNhà nước làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án. Trường hợp Dự án không vượttổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí theo quyđịnh.

Công ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh