BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230 TCT/NV2
V/v sử dụng hoá đơn bán chứng từ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:Công ty hoá dầu

Trả lời công văn số 84/HD ngày 5/3/2001 của Côngty hoá dầu về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ khi khuyến mại, biếu tặng, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫnthực hiện.

1- Trường hợp Công ty khuyến mại dưới hình thứccho không thu tiền, hàng hoá khuyến mại cùng loại với loại hàng hoá bán ra thựchiện ngay khi bán hàng hoá. Thì khi xuất hàng hoá để khuyến mại và hàng hoábán, Công ty có thể ghi cùng một hoá đơn GTGT. Trên hoá đơn ghi rõ số lượng,chủng loại hàng hoá khuyến mại không thu tiền; số lượng, chủng loại giá trịhàng hoá bán thu tiền, thuế GTGT và tổng cộng tiền thanh toán của hàng hoá bánthu tiền.

2- Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mại theohình thức giảm giá cho khách hàng theo số lượng hàng mua: căn cứ vào số lượng,doanh số hàng hoá thực tế mua đạt đến mức nhất định, thì số tiền giảm giá củahàng hoá đã bán được điều chỉnh trên hoá đơn mua hàng của các lần mua cuốicùng. Bên mua và bên bán cần đối chiếu thường xuyên để đảm bảo điều chỉnh chođủ số tiền được giảm.

3- Trường hợp Công ty dùng hàng hoá để khuyếnmại (không thu tiền) không xuất cùng với khi bán hàng, thì khi xuất hàng hoákhuyến mại cho khách hàng, Công ty lập hoá đơn GTGT ghi rõ là hàng hoá khuyếnmại không thu tiền.

4- Trường hợp Công ty xuất hàng hoá để biếu tặngkhông thu tiền không phải hình thức khuyến mại, thì công ty phải lập và ghi hoáđơn GTGT như trường hợp bán hàng, giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuếGTGT của sản phẩm này tại thời điểm biếu tặng.

5- Trường hợp Công ty xuất hàng hoá để tiêu dùngnội bộ:

- Tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: khi xuất hàng hoá, Công ty phảisử dụng hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT theo quy định. Giá tính thuế là giá bánchưa có thuế GTGT của hàng hoá tại thời điểm này.

- Tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, khi xuất hàng hoá lập hoá đơn GTGT.Trên hoá đơn ghi rõ là hàng hoá xuất dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, không tính thuế GTGT, gạch bỏ dòng thuếsuất và tiền thuế GTGT. Hoá đơn này dùng làm chứng từ hạch toán chi phí sảnxuất kinh doanh theo giá thành hoặc giá vốn hàng hoá.

Cách hạch toán hàng hoá khuyến mại, biếu tặng,xuất dùng nội bộ đề nghị thực hiện theo quy định của chế độ kế toán doanhnghiệp hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc