BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2231 TCT/NV6
V/v Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Tây Ninh

Tổng cục thuế nhận được công văn số 01/CV ngày 19/5/2003 của công ty TNHH Nhật Tân hỏi về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia của Công ty, Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điểm 3, mục V, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Nếu công ty TNHH Nhật Tân đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên thì được xét hoàn thuế GTGT. Riêng đối về điều kiện về thanh toán qua ngân hàng, đề nghị cục thuế trao đổi ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Tây Ninh về bộ chứng từ thanh toán như thế nào được coi là hợp lệ. Nếu các xác nhận của Ngân hàng về Bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng là hợp lệ thì chấp nhận hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương