BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2231 TM/ĐT
V/v thí điểm mở rộng chức năng hoạt động của KCX Tân Thuận

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2791/BKH-KCN ngày 12/5/2003 về việc Mở rộng chức năng hoạt động của Khu chế xuất Tân Thuận;

Sau khi nghiên cứu đề nghị của UBND TP, Hồ Chí Minh tại văn bản số 1580/UB-CNN về thí điểm mở rộng chức năng Khu chế xuất Tân Thuận.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đối với các kiến nghị đưa hàng từ khu chế xuất vào nội địa (đề nghị cho thuê kho của doanh nghiệp chế xuất và đề nghị thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói ... bán vào nội địa).

Điều 40 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định: “Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa với các doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Theo quy định này thì hàng hoá từ Khu chế xuất vào thị trường nội địa được coi như hàng từ nước ngoài vào thị trường nội địa và phải tuân theo quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành. Các doanh nghiệp nội địa thay vì nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài thì nhập khẩu hàng hoá từ Khu chế xuất, điều này sẽ rút ngắn thời gian chuyên chở, các chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá... làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất ra; đồng thời cũng tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất tạo khả năng thu hút đầu tư.

Do vậy, Bộ Thương mại đồng ý với đề nghị của UBND. TP. Hồ Chí Minh là cho phép hàng hoá từ nước ngoài vào kho của doanh nghiệp chế xuất rồi đi vào thị trường nội địa (như hình thức cho thuê kho ngoại quan) và doanh nghiệp chế xuất được thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói hàng hoá sau đó bán vào nội địa.

Việc cho phép các doanh nghiệp chế xuất được thực hiện các hoạt động này chỉ mang tính thí điểm (theo quy định của văn bản số 1395/CP-CN của Chính phủ). Sau một thời gian thực hiện, đề nghị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phải có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Về đề nghị cho phép làm dịch vụ chuyển tải hàng hoá từ Khu chế xuất vào nội địa; lĩnh vực này thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, liên quan đến sự giám sát của Hải quan, do Hải quan tổ chức thực hiện.

3. Đối với các kiến nghị về thuế: Bộ Thương mại ủng hộ các kiến nghị này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp chế xuất và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu chế xuất. Tuy nhiên, để đỡ phức tạp trong cách tính toán thì nên hướng vào các ưu đãi chủ yếu như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng..

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về thí điểm mở rộng chức năng Khu chế xuất Tuân Thuận./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu