VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2231/VPCP-KTTH
V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 363/UBND-TH ngày08 tháng 3 năm 2013, của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại công vănsố 6313/CV-SEV ngày 06 tháng 3 năm 2013 về việc thành lập kho hàng không kéodài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên; thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồngý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên và Công ty TNHH SamsungElectronics Việt Nam về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu côngnghiệp Yên Bình - Thái Nguyên. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướngdẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đểbảo đảm hoạt động của kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình -Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quảnlý, kiểm soát của các cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi chohoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, TKBT, TH, V.III, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng