THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1480/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc sử dụng Dự án thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo hướng xây dựng một trường đại học chất lượng cao, có cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao; chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến theo đúng Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: PL, TH, KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam