VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2232/VPCP-QHQT

V/v: UBND tỉnh Lai Châu tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt
Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1937/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2010) về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, trị giá 67.768,72 USD, do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Samaritan’s Pure International Relief - SPIR (Mỹ) viện trợ nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận viện trợ kiểm tra, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc