BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2233/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn việc khen thưởng công tác văn phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 121/2005/NĐ-CP ngày30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Để động viên cán bộ, công chức, viênchức làm công tác văn phòng tại các Sở Giáo dục và Đào tạo và nâng cao chấtlượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điểnhình tiên tiến trong công tác văn phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việckhen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng nhưsau:

1. Hình thức khen thưởng:

Hình thức khen thưởng công tác vănphòng là: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo tặng cá nhân thuộc văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuấtsắc trong công tác văn phòng.

3. Tiêu chuẩn và số lượng khen thưởnghàng năm:

a) Ngoài các tiêu chuẩn quy địnhtại Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; cá nhân làm côngtác văn phòng được đề nghị phải thật tiêu biểu, có nhiều giải pháp, sáng kiến,cải tiến kỹ thuật hữu hiệu và đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụchuyên môn, nghiệp vụ văn phòng.

Các sở Giáo dục và Đào tạo cần đánhgiá nghiêm túc, dân chủ, chọn lựa chính xác cá nhân đề nghị khen thưởng; chú ýưu tiên các cán bộ, công chức, viên chức có nhiều năm công tác văn phòng và sắpđến tuổi nghỉ chế độ.

b) Số lượng đề nghị khen thưởng:

Hàng năm mỗi Sở Giáo dục và Đào tạođề nghị 01 cá nhân tiêu biểu.

4. Hồ sơ, thủ tục và thời gian đềnghị khen thưởng:

Hồ sơ gồm: Tờ trình của Sở Giáo dụcvà Đào tạo, báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận củalãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu gửi kèm).

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng thànhtích của năm trước gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục vàĐào tạo (địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 0438692013)trước ngày 31 tháng 3 của năm sau.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

Mẫu

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BÁOCÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đềnghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác văn phòng

Họ và tên: nam, nữ

Ngày tháng năm sinh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Nhiệm vụ được giao:

I. Những thành tích nổi bật củacá nhân trong công tác văn phòng:

II. Những giải pháp, sáng kiến, cảitiến kỹ thuật đã được áp dụng trong công tác văn phòng:

II. Quá trình được khen thưởng, danhhiệu thi đua được công nhận trong 2 năm qua (nêu các hình thức khen thưởng,danh hiệu thi đua, ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm, cấp ký quyết định)

Xác nhận của lãnh đạo Sở GD&ĐT….(Ký tên, đóng dấu)

…….., ngày tháng năm 200…
Người báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)