BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/LĐTBXH-TCCB
V/v định mức số lượng người làm việc của Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Trả lời văn bản số 561/LĐTBXH-VP ngày 24/4/2015 củaSở về việc đề nghị quy định định mức cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng,điều dưỡng người có công Quảng Nam, sau khi nghiên cứu Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở chỉ đạo Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡngngười có công Quảng Nam xây dựng Đề án vịtrí việc làm trình Ủy bannhân dân tỉnhQuảng Nam xem xét, quyết định giao số lượng người làm việc theo quy định tạiNghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việclàm trong đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệmvụ được giao.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sởbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục NCC, Vụ KHTC;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp