BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2233/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 829/CT-TTHT ngày 9/5/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 47 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp cở sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi đầu tư cho dự án mới thành lập sau đó đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi: Cơ sở kinh doanh có thể gộp phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng vào cùng thu nhập của hoạt động đang được ưu đãi miễn, giảm thuế để ưu đãi miễn, giảm thuế và thuế suất ưu đãi hiện đang áp dụng cho thời gian ưu đãi còn lại hoặc hạch toán riêng “phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm” theo hướng dẫn tại điểm 3 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phó Tổng Cục Trưởng
Phạm Duy Khương