BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2234/BGTVT-PC
V/v hướng dẫn thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Ngày 3/6/2008, Quốc hội thôngqua Luật Ban hành văn bản QPPL và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngày5/3/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và có hiệu lực từ ngày 20/4/2009.Trên cơ sở của Luật và Nghị định, Bộ GTVT đang xây dựng Thông tư để thay thếQuyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2006 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩmđịnh, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL về giaothông vận tải. Trong thời gian Bộ trưởng chưa ký ban hành Thông tư, ngoài cácyêu cầu tại công văn số 167/BGTVT-PC ngày 9/1/2009 về việc thực hiện Luật Ban hànhvăn bản QPPL năm 2008, công văn số 473/BGTVT – PC ngày 22/1/2009 về việc thôngbáo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quy định thời điểm có hiệu lực của vănbản QPPL và các yêu cầu khác của Luật, Nghị định, Quyết định số25/2006/QĐ-BGTVT Bộ GTVT lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện một số điểm sau:

1. Lấy ý kiến trong quá trìnhsoạn thảo văn bản QPPL (khoản 4 Điều 27 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chínhphủ)

- Thời gian để cơ quan, Bộ,ngành tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định là 20 (hai mươi) ngày làm việc,kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

- Đối với những dự án, dự thảovăn bản QPPL liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thì cơ quan chủtrì soạn thảo có trách nhiệm gửi tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namđể lấy ý kiến của các doanh nghiệp, thời gian để Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam cho ý kiến tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc.

2. Thẩm định Dự thảo Nghị định (khoản2 Điều 63 Luật Ban hành văn bản QPPL)

a) Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩmđịnh dự thảo Nghị định bao gồm:

- Tờ trình Chính phủ về dự thảoNghị định;

- Dự thảo Nghị định;

- Bản thuyết minh chi tiết vàbáo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản;

- Bản tổng hợp ý kiến của cơquan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bảnsao ý kiến của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; báo cáo giảitrình về việc tiếp thu ý kiến góp ý;

- Tài liệu khác (nếu có).

b) Thời gian để Bộ Tư pháp thẩmđịnh là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định.

3. Trình Chính phủ dự thảo Nghịđịnh (Điều 64 Luật Ban hành văn bản QPPL)

- Hồ sơ dự thảo Nghị định trìnhChính phủ bao gồm:

a) Tờ trình Chính phủ về dự thảoNghị định;

b) Dự thảo Nghị định sau khitiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Báo cáo giải trình tiếp thu ýkiến thẩm định và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Bản thuyết minh chi tiết vàbáo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định;

đ) Bản tổng hợp ý kiến của cáccơ quan, tổ chức, cá nhân;

e) Tài liệu khác (nếu có).

4. Báo cáo đánh giá tác động củavăn bản (Chương III, Điều 37, 38, 39, 40 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chínhphủ).

- Văn bản QPPL phải được đánhgiá tác động trước, trong và sau quá trình soạn thảo văn bản

- Trong quá trình soạn thảo Nghịđịnh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tácđộng của văn bản (Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

a) Báo cáo đánh giá tác động đơngiản (khoản 1, 2 Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

- Cơ quan chủ trì soạn thảo cótrách nhiệm đánh giá tác động trước khi soạn thảo văn bản và hoàn thiện báo cáođánh giá tác động đơn giản trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm nội dung cácquy định của dự thảo.

- Việc đánh giá tác động tậptrung tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật; tác động đếnquyền và nghĩa vụ của công dân; khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhânvà các tác động khác.

- Báo cáo đánh giá tác động phảinêu rõ vấn đề cần giải quyết và mục tiêu của chính sách dự kiến, các phương ánđể giải quyết vấn đề; lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sởđánh giá tác động cụ thể các giải pháp để thực hiện các chính sách cơ bản củadự thảo văn bản dựa trên các phân tích, định tính hoặc định lượng về chi phí,lợi ích. Các tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp.

b) Báo cáo đánh giá tác động đầyđủ (khoản 3 Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

Đối với một trong các trường hợpsau đây thì phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động đầy đủ trên cơ sở phân tíchđịnh tính và định lượng các tác động khi kết quả đánh giá tác động đơn giản chothấy:

- Văn bản có thể làm phát sinhchi phí từ 15 (mười lăm) tỷ đồng hàng năm trở lên cho Nhà nước, cơ quan, tổchức hoặc doanh nghiệp, cá nhân;

- Văn bản có thể tác động tiêu cựcđáng kể đến các nhóm đối tượng trong xã hội;

- Văn bản có tác động tới sốlượng lớn doanh nghiệp;

- Văn bản có thể làm tăng đángkể giá tiêu dùng;

- Văn bản còn nhiều ý kiến khácnhau, được công chúng quan tâm và có ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích chung.

c) Thời hạn đăng tải dự thảo báocáo đánh giá tác động trên Trang thông tin điện tử (khoản 4 Điều 38 Nghị địnhsố 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

- Dự thảo báo cáo đánh giá tácđộng phải được đăng tải kèm theo các dữ liệu, cách tính chi phí, lợi ích và dựthảo văn bản trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của cơ quan chủ trìsoạn thảo trong thời hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày để các cơ quan, tổ chức,cá nhân tham gia ý kiến.

- Cơ quan thực hiện đánh giá tácđộng có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động trên cơ sở các ý kiếngóp ý.

d) Bảo đảm chất lượng đánh giátác động của văn bản (Điều 40 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

Báo cáo đánh giá tác động củavăn bản phải được Bộ trưởng xem xét và ký xác nhận trước khi gửi hồ sơ đề nghịxây dựng văn bản; hồ sơ gửi thẩm định dự thảo đến Bộ Tư pháp.

5. Đối với dự thảo Thông tưtrình Bộ trưởng (khoản 2,3 Điều 35 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

- Tờ trình của cơ quan soạn thảogửi lên Bộ phải có nội dung: tổng kết thực hiện thi hành pháp luật; khảo sát,đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến nội dung của dự thảo;nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan, chuẩn bị đề cương, biên soạn vàchỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liênquan đến dự thảo.

- Trong quá trình soạn thảo, đơnvị chủ trì soạn thảo có thể huy động sự tham gia của viện nghiên cứu, trườngđại học, hiệp hội, tổ chức khác có liên quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa họccó đủ điều kiện và năng lực vào việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành phápluật; rà soát, đánh giá các văn bản QPPL hiện hành; khảo sát, đánh giá thựctrạng quan hệ xã hội trong lĩnh vực liên quan đến dự thảo; tập hợp, nghiên cứu,so sánh tài liệu, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo.

Để bảo đảm chất lượng các Đề án,văn bản QPPL, yêu cầu các cơ quan chủ trì trình báo cáo Bộ trưởng chủ trì họpđể có ý kiến chỉ đạo trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình Bộ trưởngký trình cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng ;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng