BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2234/TCHQ-KTTT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tôxe máy Việt Nam.
 (Xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 53- 09/CV-BGD ngày10/03/2009 của Công ty TNHH phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam về việc hoàn thuếhàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 30/06/2008 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuếsuất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Tại Điều 1 của Quyếtđịnh có ghi "áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2008 đối với ba nhóm mặt hàngnhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm: thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá, phụkiện mô tô được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Mã số hàng hoávà tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuếsuất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này".

2. Ngày 15/7/2008 Bộ Tài chính có Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 quy định về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối vớihàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào. Tại gạch đầu dòng (-) thứ 1 Điều 3 Quyếtđịnh số 54/2008/QĐ-BTC có ghi "Riêng hàng hoá thuộc danh mục áp dụng hạnngạch thuế quan thực hiện cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quankể từ ngày Quyết định về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuếsuất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào của Bộ Công Thương cóhiệu lực thi hành".

Căn cứ các quy định trên thì hàng hoá thuộc danh mục áp dụnghạn ngạch thuế quan thực hiện cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hảiquan kể từ ngày Quyết định về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 vớithuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào của Bộ CôngThương có hiệu lực thi hành (thời hạn hiệu lực của Quyết định là sau 15 ngày kểtừ ngày đăng công báo, không áp dụng hồi tố đối với các lô hàng phát sinh trướcngày Quyết định có hiệu lực thi hành).

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn