THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Triển khai thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức BOT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn: số 11380/BGTVT-ĐTCT ngày 23 tháng 10 năm 2013 và số 13210/BGTVT-ĐTCT ngày 06 tháng 12 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9667/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013) và Tài chính (công văn số 16551/BTC-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013) về việc triển khai thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (Km2078+319 - Km2100) triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14) nêu tại các công văn: số 55/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và số 979/TTg-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải