BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam
(lô C23B, đường số 11, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP HCM)

Trả lời công văn số 0113/13 ngày 11 tháng 3 năm2013 của Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam về việc xuất khẩu hàng hóa đã nhậpkhẩu do không tiêu thụ được tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 412043000089 doBan Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1- Xét giải trình và cam kết không hoàn thuế nhậpkhẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) của Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam nêutại công văn số 0113/13 nêu trên, về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý Công tyđược xuất khẩu hàng hóa mà Công ty đã nhập khẩu trong năm 2009 và 2010 nhằm mụcđích kinh doanh nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam.

Đề nghị Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam xuấttrình hồ sơ liên quan tới hàng hóa nêu trên để cơ quan Hải quan giải quyết thủtục xuất khẩu theo quy định hiện hành.

2- Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9năm 2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ BR-VT;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh